Home >>2014 01 issue list
[Chen Yuantao1,2,Xu Weihong1,2,Wu Jiaying1,2,Hu Rong1]

2014 01 [Abstract](372)
[Xu Weihua1,Chen Tehuan2,Xu Chao1,Xie Lei1,Wang Shichun3,Fang Xiaosheng1]

2014 01 [Abstract](290)
[Jia Heming1,Song Wenlong1,Chen Ziyin2,Yang Xin1,Duan Haiqing2]

2014 01 [Abstract](344)
[Zhao Chao,Lin Siming,Xu Qiaoling]

2014 01 [Abstract](267)
[Zhou Peng1,2,Chen Yang2,Guan Wenyue2]

2014 01 [Abstract](343)
[Zheng Xiaoxia,Ye Congjie,Fu Yang]

2014 01 [Abstract](171)
[Zhang Jinggang,Fang Xianwei,Zhao Zhicheng]

2014 01 [Abstract](240)
[Nie Jinfang1,2,Pan Quan1,Shi Guogang2]

2014 01 [Abstract](263)
[Sun Zhongsheng,Kou Liangpeng,Li Xiaoning]

2014 01 [Abstract](230)
[Shi Haijun1,2,Qian Linfang1,Xu Yadong1,Chen Longmiao1]

2014 01 [Abstract](259)
[Sheng Zhenxin,Liu Rongzhong,Guo Rui]

2014 01 [Abstract](238)
[Lv Qian1,Hu Jiayu2,Liu Juan2,Cheng Danfeng2]

2014 01 [Abstract](287)
[Chang Sijiang1,Wang Zhongyuan1,Liu Tiezheng2,Yu Jintian1]

2014 01 [Abstract](261)
[Zhang Ergeng,Zhang Tibo]

2014 01 [Abstract](251)
[Lu Xuan1,Xiao Zelong1,Hu Taiyang2,Li Jie1,Xu Jianzhong1]

2014 01 [Abstract](366)
[Chen Yu1,Hu Yunan2,Lin Tao2,Wang Hongwei2]

2014 01 [Abstract](263)
[Liang Guolong,Zhang Yao,Fu Jin]

2014 01 [Abstract](178)
[Hua Min1,2,3,Xu Dayong2,3,Pan Xuhai2,3,Pan Renming1]

2014 01 [Abstract](195)
[Chen Tao1,Zhao Lizeng1,Lin Xiangyang2,Xia Jianjun1,Wang Xin1, Fu Xuecheng1,Pan Renming2]

2014 01 [Abstract](247)
[Xu Hongxia1,Jiang Linkun1,2,Wang Lisheng2]

2014 01 [Abstract](271)