Home >>2014 02 issue list
[Wang Wen1,Yin Xiaochun1,Yang Haibo1,Xu Ran2]

2014 02 [Abstract](770)
[Zhao Guoping1,Fan Yuanxun2,Luo Xiangyin2,Li Liyi1]

2014 02 [Abstract](944)
[Tao Ruyi1,Ye Tao2,Wu Yanbin3,Zhang Bozi1,Wang Shanshan1,Wang Hao1]

2014 02 [Abstract](488)
[Zhang Huanhao,Chen Zhihua,Jiang Xiahai,Huang Zhengui]

2014 02 [Abstract](1017)
[Wu Xinye,Luo Shuyou,Huang Hongwu]

2014 02 [Abstract](510)
[Shen Guojiang1,Zhu Yun2,Qian Xiaojie2,Hu Yue2]

2014 02 [Abstract](575)
[Li fenglei,Dou Jinmei,Liu Fucai]

2014 02 [Abstract](800)
[Li Huihui,Zeng Yan,Yang Ning,Yao Xiwen,Qian Linhong]

2014 02 [Abstract](1039)
[Fang Yuzhuo1,Xu Zhiyong1,Cheng Guang2,Qian Kun1]

2014 02 [Abstract](902)
[Li Wenliang,Mu Shanxiang,Liu Feng]

2014 02 [Abstract](979)
[Li Yanping1,Wu Fei1,Hao Qingli2,Gao Zhongbao1]

2014 02 [Abstract](437)
[Liu Zhengfan,Cai Chenxiao,Yin Minghui,Zou Yun]

2014 02 [Abstract](801)
[Zhang Fuyang,Ji Dandan,Liao Xin,Wang Zeshan]

2014 02 [Abstract](509)
[He Zhiwei1,2,Yan Shilong1,2,Liu Zuliang3]

2014 02 [Abstract](849)
[Zou Jinhui1,2,Shi lei1,2,Huang Guoyong1,2,Wang Xiaodong1,2]

2014 02 [Abstract](559)