Home >>1997 No.03 issue list
[Song Yuming; Fang Dagang]

1997 No.03 [Abstract](559)[PDF:233KB](527)
[Huang Zuoming; Liu Yufeng]

1997 No.03 [Abstract](515)[PDF:247KB](522)
[Wang Jianxin ;Jiang Liping]

1997 No.03 [Abstract](511)[PDF:223KB](462)
[Chen Rushan; Liu Zhong ; Liu Yan; Zhang Qingtai]

1997 No.03 [Abstract](583)[PDF:217KB](424)
[Sun Fei; Fan Xinmin; Zhang Xicheng; Tang Chenmin]

1997 No.03 [Abstract](263)[PDF:255KB](445)
[Wang Kehong; Xu Yuelan; Yu Jing; Guo Wei]

1997 No.03 [Abstract](244)[PDF:265KB](422)
[He Yong; Yang Junrong; Gao Shuzi]

1997 No.03 [Abstract](583)[PDF:250KB](442)
[Xu Da; Zhang Liming; Zhang Yuelin]

1997 No.03 [Abstract](570)[PDF:254KB](542)
[Zeng Weisheng; Chen Xiaohua ;Xu Chen]

1997 No.03 [Abstract](596)[PDF:245KB](436)
[Gao Fushen; Qiu Wenjian; Liang Shichao; Sun Le]

1997 No.03 [Abstract](724)[PDF:236KB](558)
[Liu Qingming; Fan Baochun; Li Hongzhi]

1997 No.03 [Abstract](290)[PDF:250KB](477)
[Zhao Runxiang; Zhang Guocai; Wang Fuhua; Lia Chengming]

1997 No.03 [Abstract](510)[PDF:215KB](461)
[Chen Hanjun; Liao Wenhe; Zhou Rurong]

1997 No.03 [Abstract](572)[PDF:289KB](504)
[Li Zhiping; Wei Yunyang; Lu Chunxu; Lu Ming]

1997 No.03 [Abstract](547)[PDF:240KB](537)
[Wang Lianjun; Fan Ming; Sun Xiuyun; Zhou Xuetie]

1997 No.03 [Abstract](464)[PDF:249KB](516)
[Quan Hengdao; Li Huilidi; Ji Faxiang]

1997 No.03 [Abstract](511)[PDF:247KB](544)
[Wu YongSen ;Sun Yamin ;Zhao Jian]

1997 No.03 [Abstract](552)[PDF:304KB](496)
[Wang Zidong ;Guo Zhi]

1997 No.03 [Abstract](541)[PDF:233KB](425)
[Du Chunling ;Zou Yun; Yang Chengwu]

1997 No.03 [Abstract](551)[PDF:205KB](543)
[Yan Dapeng; Liu Feng; Wang Zhendong; He Anzhi]

1997 No.03 [Abstract](458)[PDF:263KB](454)
[Wang LiPing; Liu Bin; Hu Jianghua; Zhou Jianxun]

1997 No.03 [Abstract](278)[PDF:260KB](422)